Shaykh Maahir al-Qahtaanee

Aanprijzingen van de geleerden voor Shaykh Maahir ibn Dhaafir al-Qahtaanee Hafidahoe Allaah:

Om de lezers bekend te maken met Shaykh Maahir hafidhahu l-Laah hebben wij in het kort wat wetenswaardigheden over de Shaykh naar het Nederlands vertaald zodat de mensen kunnen zien wie de Shaykh precies is en wat de mensen van kennis over hem zeggen, hiermee handelend naar de uitspraak van de edele taabi´ee Ibn Sireen rahimahu l-Laah:

Voorwaar, deze Kennis is religie, kijk dus uit waar jullie je religie vandaan halen.”

De Shaykh wordt aanbevolen door meerdere geleerden, zoals:
• Shaykh al-Islaam Ibn Baaz rahiemehoeallah
• Al-Imaam al-Muhaddith al-‘Albaanee rahiemehoellah
• Shaykh al-´Allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan hafiedehoellah
• Al-Muhaddith ´Abdul Muhsin al-´Abbaad hafiedehoelah
• Al-´Allaamah al-Muhaddith Rabee´ ibn Haadee al-Madkhalee hafiedehoelah
• Shaykh al-Baahith Muhammed ibn ´Umar Baazmuul hafiedehoellah

We zullen een aantal van deze aanbevelingen aan u presenteren insha Allaah!

De aanprijzing van Shaykh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan


Abu Mahmuud as-Salafee (beheerder op de site van Shaykh Maahir al-Qahtaanee) zegt: “De broeder Abu ´Abdi l-Laah Muneer waffaqahu l-Laah, imam en preker van Masjid al-Khayr in Jaddah, heeft mij verteld dat hij de edele Shaykh Dr. Saalih al Fawzaan hafidhahu l-Laah had uitgenodigd naar Jaddah om een les te geven in Masjid Bilaal (de moskee waar Shaykh Maahir imam en preker is). De Shaykh hafidhahu l-Laah vroeg hem “Wie hebben jullie daar in Masjid Bilaal?”. De broeder zei: “Maahir al Qahtaanee”. Shaykh al-Fawzaan hafidhahu l-Laah zei: “Het is niet nodig dat ik aanwezig ben, al-Qahtaanee is voldoende voor jullie.” [http://al-sunan.org/vb/showthread.php?t=8737]

En Shaykh Saalih al-Fawzaan zegt o.a. over Shaykh Maahir al-Qahtaanee dat hij bekend staat bij hem als een persoon die islamitische kennis bezit en ook bekend staat om zijn uitnodigen naar Allaah met wijsheid en goed onderricht volgens het begrip van de Vrome Voorgangers. Shaykh Saalih al-Fawzaan zegt verder dat hij hem bevoegd acht om uit te nodigen naar Allaah.

De [originele] brief van Shaykh al-Fawzaan is hieronder te lezen:
De aanprijzing van Shaykh Rabee´ ibn Haadee al-Madkhalee


De Shaych hafidhahu l-Laah zei in een brief aan Ash-Shaykh al-´Allaamah Saalih Aal ash-Shaykh:

In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de Genadevolle.

Uwe excellentie minister van Islamitische zaken, prediking en leiding, Shaykh Saalih bin ‘Abd al ‘Aziez Aal ash-Shaykh hafidhahu l-Laah.

As-Salaamu ´alaykum wa-rahmatu l-Laahi wa-barakaatuh,

vervolgens:

De houder hiervan is de broeder Maahir bin Dhaafir al-Qahtaanee, [hij behoort tot] van de beste die kennis bij zich dragen en van degenen die ervan houden, van de ´aqeedah (geloofsleer) en de selefie-manhaj (methodiek) en hij heeft een sterke drang naar het verkondigen van de da’wah van de waarheid naar gelang zijn mogelijkheden. Ik hoop op eerbiediging door de opdracht aan degene die ervoor verantwoordelijk is voor een bewijs van oproeper naar Allaah.

Opdat Allaah met hem velen profijt kan schenken.

En moge Allaah u succes geven, uw stappen goed maken en u zegenen in uw leeftijd.

Geschreven door degene die van u houdt omwille van Allaah.

Rabee´ ibn Haadee ibn ´Umayr al-Madkhalee op 28/6/1420

De [originele] brief van Shaykh Rabee´ is hieronder te lezen:Verscheidene aanprijzingen voor Shaykh Maahir al-Qahtaanee


Verder zei een van de studenten van Shaykh Maahir al-Qahtaanie het volgende:

“Ik (zijn leerling - Taariq ibn Hasan) zeg: En men was gewoon om in de boeken van biografieën degene aan te prijzen die bekend stond om ijverig te zijn in het zoeken (van religieuze kennis), [dit] om degene gerust te stellen die kennis van hen nam. Als voor hetgeen aan mij is overgeleverd door enkele betrouwbare [personen], en zij hoorden het direct of kwamen tegen wat er gezegd werd in termen van aanprijzingen van de mensen van kennis over Shaykh Abu Abdi l-Laah Maahir ibn Dhaafir al-Qahtaanee:

Ten eerste: Wat de Shaykh, de ´Allaamah, de Imaam, ´Abdu l-´Azeez Ibn Baaz (moge Allah hem Genadig zijn) zei na het hebben van een op kennis gebaseerde discussie en het stellen van vragen door Shaykh Maahir al-Qahtanee in Taa’if, in het huis van de Shaykh , ´Abdu l-´Azeez Ibn Baaz. En hierna na een periode van tijd belde hij (i.e. Shaykh Maahir) naar Shaykh ´Abdu l-´Azeez en toen hij (i.e. Shaykh Ibn Baaz) zijn stem herkende zei hij:

“Jij bent Maahir (bedreven, begiftigd) in shaa’a l-Laah.”

En Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah zei over Ibn Muflih:

“Jij bent Muflih (geslaagd) in shaa’a l-Laah.”

Ten tweede: De uitspraak van de Shaykh, de ‘Allaamah Al-‘Albaanee: Toen hij te weten kwam van sommige [mensen] van wat Shaykh Maahir ibn Dhaafir al-Qahtaanee gedaan had voor de Sunnah en het tegengaan van zijn tegenstanders van wat hij overlevert en onderwijst van het goede, dan gaan ze hem hierin tegen of anderen dan hem. Toen hij dit hoorde, zei hij:

“Jij bent Dhaafir (overwinnend) in shaa’a l-Laah – wat betekent overwinnend - en dit is een goed voorteken, in shaa’a l-Laah.”

Ten derde: De uitspraak van de Shaykh Dr. Muhammed Baazmuul in een zitting in aanwezigheid van Shaykh Rabee´ al-Madkhalee. Hij zei:

"Ik heb niemand gezien van (in) de leeftijd van Maahir al-Qahtaanee zoals hem."

Ten vierde: De uitspraak van de Shaykh Al-Khidr ash-Shanqeetee, de leraar aan [de] Umm al-Quraa Universiteit, en hij is van de Mashaayikh van Shaykh Maahir Al-Qahtaanee en hij was degene die de meeste tijd doorgebracht met (Muhammad) Al-‘Ameen ash-Shanqeetee, de auteur van Adwaa’ al-Bayaan4. [Shaykh al-Khidr zei:]

“Vertel mij oh Qahtaanee, wat zijn de boeken die jij leest? Ik heb niet met jou gezeten, behalve dat ik daarvan profijt heb opgedaan.”

(En hij is overleden - moge Allah de Verhevene hem genadig zijn)

Ten vijfde: En Shaykh ´Abdu l-Muhsin al-´Abbaad heeft het onderzoeks-artikel gelezen dat een weerlegging is op Shaykh ´Abdu l-Muhsin al-´Ubaykaan betreffende het verwijderen van sihr (magie) door sihr en dat dit niet toegestaan is vanuit meerdere invalshoeken. Dus Shaykh ´Abdu l-Muhsin al-´Abbaad belde persoonlijk met Shaykh Maahir al-Qahtaanee en moedigde hem aan om het te verspreiden en hij was tevreden met wat erin werd vermeld aan kennis en bewijsvoering.

Ten zesde: De gerespecteerde Shaykh Dr. Saalih al-Fawzaan heeft sommige van zijn verhandelingen gelezen, zoals zijn weerlegging op Ibn Jibreen betreffende het geven van liefdadigheid met geld [verkregen] van ribaa (rente) en ook zijn onderzoekswerk “Kashfu l-Ghalas fee Hukmi l-Jaras”, en hij zei:

“De woorden die erin staan, zijn woorden van kennis.”

En Allaah’s Vrede en Salaah (i.e. Zijn prijzing voor hem in aanwezigheid van de Engelen) zij met onze Profeet Muhammad, zijn volgelingen en zijn metgezellen.”

Einde van de woorden overgeleverd door de student Abu Mahmuud as-Salafee, hafidhahu l-Laah.

Bron: http://www.an-nasieha.nl/upload/Wie_is_Shaykh_Maahir_al-Qahtaanee.pdf

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos