Shaykh Maahir al-Qahtaanee

Aanprijzingen van de geleerden voor Shaykh Maahir ibn Dhaafir al-Qahtaanee Hafidahoe Allaah:

Om de lezers bekend te maken met Shaykh Maahir hafidhahu l-Laah hebben wij in het kort wat wetenswaardigheden over de Shaykh naar het Nederlands vertaald zodat de mensen kunnen zien wie de Shaykh precies is en wat de mensen van kennis over hem zeggen, hiermee handelend naar de uitspraak van de edele taabi´ee Ibn Sireen rahimahu l-Laah:

Voorwaar, deze Kennis is religie, kijk dus uit waar jullie je religie vandaan halen.”

De Shaykh wordt aanbevolen door meerdere geleerden, zoals:
• Shaykh al-Islaam Ibn Baaz rahiemehoeallah
• Al-Imaam al-Muhaddith al-‘Albaanee rahiemehoellah
• Shaykh al-´Allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan hafiedehoellah
• Al-Muhaddith ´Abdul Muhsin al-´Abbaad hafiedehoelah
• Al-´Allaamah al-Muhaddith Rabee´ ibn Haadee al-Madkhalee hafiedehoelah
• Shaykh al-Baahith Muhammed ibn ´Umar Baazmuul hafiedehoellah

We zullen een aantal van deze aanbevelingen aan u presenteren insha Allaah!

De aanprijzing van Shaykh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan


Abu Mahmuud as-Salafee (beheerder op de site van Shaykh Maahir al-Qahtaanee) zegt: “De broeder Abu ´Abdi l-Laah Muneer waffaqahu l-Laah, imam en preker van Masjid al-Khayr in Jaddah, heeft mij verteld dat hij de edele Shaykh Dr. Saalih al Fawzaan hafidhahu l-Laah had uitgenodigd naar Jaddah om een les te geven in Masjid Bilaal (de moskee waar Shaykh Maahir imam en preker is). De Shaykh hafidhahu l-Laah vroeg hem “Wie hebben jullie daar in Masjid Bilaal?”. De broeder zei: “Maahir al Qahtaanee”. Shaykh al-Fawzaan hafidhahu l-Laah zei: “Het is niet nodig dat ik aanwezig ben, al-Qahtaanee is voldoende voor jullie.” [http://al-sunan.org/vb/showthread.php?t=8737]

En Shaykh Saalih al-Fawzaan zegt o.a. over Shaykh Maahir al-Qahtaanee dat hij bekend staat bij hem als een persoon die islamitische kennis bezit en ook bekend staat om zijn uitnodigen naar Allaah met wijsheid en goed onderricht volgens het begrip van de Vrome Voorgangers. Shaykh Saalih al-Fawzaan zegt verder dat hij hem bevoegd acht om uit te nodigen naar Allaah.

De [originele] brief van Shaykh al-Fawzaan is hieronder te lezen:
De aanprijzing van Shaykh Rabee´ ibn Haadee al-Madkhalee


De Shaych hafidhahu l-Laah zei in een brief aan Ash-Shaykh al-´Allaamah Saalih Aal ash-Shaykh:

In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de Genadevolle.

Uwe excellentie minister van Islamitische zaken, prediking en leiding, Shaykh Saalih bin ‘Abd al ‘Aziez Aal ash-Shaykh hafidhahu l-Laah.

As-Salaamu ´alaykum wa-rahmatu l-Laahi wa-barakaatuh,

vervolgens:

De houder hiervan is de broeder Maahir bin Dhaafir al-Qahtaanee, [hij behoort tot] van de beste die kennis bij zich dragen en van degenen die ervan houden, van de ´aqeedah (geloofsleer) en de selefie-manhaj (methodiek) en hij heeft een sterke drang naar het verkondigen van de da’wah van de waarheid naar gelang zijn mogelijkheden. Ik hoop op eerbiediging door de opdracht aan degene die ervoor verantwoordelijk is voor een bewijs van oproeper naar Allaah.

Opdat Allaah met hem velen profijt kan schenken.

En moge Allaah u succes geven, uw stappen goed maken en u zegenen in uw leeftijd.

Geschreven door degene die van u houdt omwille van Allaah.

Rabee´ ibn Haadee ibn ´Umayr al-Madkhalee op 28/6/1420

De [originele] brief van Shaykh Rabee´ is hieronder te lezen:Verscheidene aanprijzingen voor Shaykh Maahir al-Qahtaanee


Verder zei een van de studenten van Shaykh Maahir al-Qahtaanie het volgende:

“Ik (zijn leerling - Taariq ibn Hasan) zeg: En men was gewoon om in de boeken van biografieën degene aan te prijzen die bekend stond om ijverig te zijn in het zoeken (van religieuze kennis), [dit] om degene gerust te stellen die kennis van hen nam. Als voor hetgeen aan mij is overgeleverd door enkele betrouwbare [personen], en zij hoorden het direct of kwamen tegen wat er gezegd werd in termen van aanprijzingen van de mensen van kennis over Shaykh Abu Abdi l-Laah Maahir ibn Dhaafir al-Qahtaanee:

Ten eerste: Wat de Shaykh, de ´Allaamah, de Imaam, ´Abdu l-´Azeez Ibn Baaz (moge Allah hem Genadig zijn) zei na het hebben van een op kennis gebaseerde discussie en het stellen van vragen door Shaykh Maahir al-Qahtanee in Taa’if, in het huis van de Shaykh , ´Abdu l-´Azeez Ibn Baaz. En hierna na een periode van tijd belde hij (i.e. Shaykh Maahir) naar Shaykh ´Abdu l-´Azeez en toen hij (i.e. Shaykh Ibn Baaz) zijn stem herkende zei hij:

“Jij bent Maahir (bedreven, begiftigd) in shaa’a l-Laah.”

En Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah zei over Ibn Muflih:

“Jij bent Muflih (geslaagd) in shaa’a l-Laah.”

Ten tweede: De uitspraak van de Shaykh, de ‘Allaamah Al-‘Albaanee: Toen hij te weten kwam van sommige [mensen] van wat Shaykh Maahir ibn Dhaafir al-Qahtaanee gedaan had voor de Sunnah en het tegengaan van zijn tegenstanders van wat hij overlevert en onderwijst van het goede, dan gaan ze hem hierin tegen of anderen dan hem. Toen hij dit hoorde, zei hij:

“Jij bent Dhaafir (overwinnend) in shaa’a l-Laah – wat betekent overwinnend - en dit is een goed voorteken, in shaa’a l-Laah.”

Ten derde: De uitspraak van de Shaykh Dr. Muhammed Baazmuul in een zitting in aanwezigheid van Shaykh Rabee´ al-Madkhalee. Hij zei:

"Ik heb niemand gezien van (in) de leeftijd van Maahir al-Qahtaanee zoals hem."

Ten vierde: De uitspraak van de Shaykh Al-Khidr ash-Shanqeetee, de leraar aan [de] Umm al-Quraa Universiteit, en hij is van de Mashaayikh van Shaykh Maahir Al-Qahtaanee en hij was degene die de meeste tijd doorgebracht met (Muhammad) Al-‘Ameen ash-Shanqeetee, de auteur van Adwaa’ al-Bayaan4. [Shaykh al-Khidr zei:]

“Vertel mij oh Qahtaanee, wat zijn de boeken die jij leest? Ik heb niet met jou gezeten, behalve dat ik daarvan profijt heb opgedaan.”

(En hij is overleden - moge Allah de Verhevene hem genadig zijn)

Ten vijfde: En Shaykh ´Abdu l-Muhsin al-´Abbaad heeft het onderzoeks-artikel gelezen dat een weerlegging is op Shaykh ´Abdu l-Muhsin al-´Ubaykaan betreffende het verwijderen van sihr (magie) door sihr en dat dit niet toegestaan is vanuit meerdere invalshoeken. Dus Shaykh ´Abdu l-Muhsin al-´Abbaad belde persoonlijk met Shaykh Maahir al-Qahtaanee en moedigde hem aan om het te verspreiden en hij was tevreden met wat erin werd vermeld aan kennis en bewijsvoering.

Ten zesde: De gerespecteerde Shaykh Dr. Saalih al-Fawzaan heeft sommige van zijn verhandelingen gelezen, zoals zijn weerlegging op Ibn Jibreen betreffende het geven van liefdadigheid met geld [verkregen] van ribaa (rente) en ook zijn onderzoekswerk “Kashfu l-Ghalas fee Hukmi l-Jaras”, en hij zei:

“De woorden die erin staan, zijn woorden van kennis.”

En Allaah’s Vrede en Salaah (i.e. Zijn prijzing voor hem in aanwezigheid van de Engelen) zij met onze Profeet Muhammad, zijn volgelingen en zijn metgezellen.”

Einde van de woorden overgeleverd door de student Abu Mahmuud as-Salafee, hafidhahu l-Laah.

Bron: http://www.an-nasieha.nl/upload/Wie_is_Shaykh_Maahir_al-Qahtaanee.pdf

Shaykh 'Abdullaah al Bukhaari

Bismillaah, walhamdulillaah was salaatu wassalaamu 'alaa rasoelillah, wa ba'ad,

Hier is een korte biografie van Ash-Shaykh Dr. Abdullaah al-Bukhaari, vooral afkomstig uit de introductie die gevonden word op het bandje
"The Salafees' Emulation of the Prophet's Noble Character".

Ik adviseer iedereen op die link te klikken en deze zeer profijtvolle lezing als mp3 te kopen.

Zijn volle naam is
Abu Usaamah Abdullaah ibn Abdur-Raheem al-Bukhaari.

De Shaykh is in zijn veertiger jaren en is een van de grote bekende studenten van ash Shaykh al ‘Allamah Abdul Muhsin al ‘Abbaad hafidahoellaah. Hij heeft meer dan 18 jaar bij de Shaykh gestudeerd. Hij heeft ook vele jaren doorgebracht met Shaykh Muhammed Amaan al-Jaamee
rahimahoellaah en hij is welbekend bij de ‘Ulumaa van Ahlul Athar.

De Shaykh doceert aan de Islamitische Universiteit van Medina en is daar hoogleraar. Hij is naar vele landen gereisd omwille van de Da’wah, zoals Frankrijk, Ghana, Indonesië en Koeweit.

Onder zijn bijdragen aan de da’wah is dat hij een uitstekend werk heeft geschreven tegen de
Haddaadiyyah. Hij heeft ook werken geschreven waar hij degenen als Abul Hassan al-Ma’ribi(moge Allaah zijn en onze zaken rechtzetten) en degenen die Tamyee hebben weerlegt. Hij is een van de maashaykh die regelmatig posten op het sahab forum. Zijn profijtvolle posts kunnen hier bekeken worden: http://www.sahab.net/forums/search.php?searchid=2290725

Moge Allaah de Shaykh beschermen en hem in de fiqh(begrip) van deze deen en ‘ilm an naafi’(profijtvolle kennis) doen toenemen, en ons de mogelijkheid geven er profijt van te hebben, Aameen.
Wa Allaahoe Ta’aala Aalam.

Vertaald van:
http://www.salafitalk.net/st/viewmes...=19&Topic=8649

Shaykh Ahmad Baazmool.

Biografie van ash Shaykh Ahmad bin ‘Umar bin Saalim Baazmool hafidahoellaah

Naam en afkomst:

Hij is de nobele Shaykh en medelevende vader, de leraar, Ahmad bin ‘Umar bin Saalim bin Ahmad bin ‘Ubood, Aboe ‘Umar Baazmool as Selefi al Mekkie. Hij is van de stam Aal Zamool, die een stamboom heeft die terug gaat tot al Kindah.

Zijn geboorte en opvoeding:

Hij werd geboren in Mekka. Dit is waar hij opgroeide en zijn eerste studies begon onder de handen van de geleerden van Mekka.

Zijn leraren:

-Ash Shaykh, de ‘Allaamah, Docter Rabee’ bin Haadie al Madkhalie, onder wie hij Sharh Kitaab at Tawheed van Shaykhul Islaam Mohammed ibn AbdulWahhaab, Sharh Kitaab as Sharie’ah van al Aajurrie en Sharh ‘Aqeedatus Salaf wa Ashaabul Hadieth van as Saabooni studeerde, en hij las aan hem delen van Sahieh Muslim en andere boeken aan hem voor.

-Zijn eigen broer, ash Shaykh Muhammed bin ‘Umar Baazmool, onder wie hij veel profijt haalde en onder afstudeerde, en hij studeerde veel boeken bij hem zoals Kitaab at Tawheed van Shaykhul Islaam Mohammed ibn Abdul Wahhaab, Boluughul Maraam van al Haafidh ibn Hajar en Waraqaat van al Joonee en vele andere essays van Shaykhul Islaam Mohammed ibn Abdul Wahhaab over Tawheed, en andere boeken, en hij bestudeerde de Muqaddimah over Oesoelut Tafseer van Shaykhul Islaam ibn Taymiyya en hij bestudeerde ook Mabaahith fie ‘Uluumul Qur’aan en andere boeken en essays. Hij kreeg Ijaazahs van de meeste Riwayahs(overleveringsketens).

-Ash Shaykh, Doctor Waseeullaah ‘Abbaas, onder wie hij Nuzhatuh-Nadhar bestudeerde en hij woonde veel van zijn lessen bij over Umdatul Ahkaam en tijdens zijn masters bestudeerde hij takhreej en studies over asaaneed(overleveringsketens) en andere wetenschappen.
En hij studeerde bij nog veel meer maashaykh.

Zijn Ijaazahs in Hadeeth:

Hij kreeg Ijazaahs(toestemming) om over te leveren van een groep van geleerden. Het aantal geleerden dat Ijazahs gaven zijn boven de honderd, en van verschillende delen uit de Islamitische wereld. En onder hen zijn: Ash Shaykh Mohammed Abdullaah as Soomalee, Ash Shaykh Ahmad bin Yahya an Najmee(rahimahoellaah), ash Shaykh Abdullaah Ada ash Shanqeetee, ash Shaykh Rabee’ bin Haadie al Madkhalee, ash Shaykh Muhammed bin ‘Abdullaah as Sabeel, ash Shaykh Yahyaa bin ‘Uthmaan al Mudarris, ash Shaykh Abdullaah bin Abdul ‘Aziez al Aqeel, ash Shaykh Waseeullaah ‘Abbaas en ash Shaykh Mohammed bin ‘Umar Baazmool(hafidahoemoellaahoe ta’aala)

Zij(zijn leraren) geven hem Ijaaza, een absolute ijaazah(toestemming) voor al hun overleveringen en dit is een zegening van Allaah Ta’ala op onze Shaykh.

De prijzingen van de Kibaarul ‘Ulumaa voor de Shaykh:

Vele van Ahlul ‘Ilm prijzen hem en raden zijn werken aan, onder hen zijn:

-Ash Shaykh, de ‘Allaamah Abdullaah bin AbduRahmaan Bassaam, het hoofd van Muhkamatul Kubraa, de student van al imaam Naasir as Sa’dee zei: ‘Alle lof zij aan Allaah, en zegeningen en vrede zij op de profeet Muhammed, en ik vervolg: De broeder ash Shaykh Ahmad bin ‘Umar bin Saalim Baazmool as Sa’oodiyyah is van de studenten van kennis die afgestudeerd zijn van de Ummul Quraa universiteit op het gebied van Kitaab en Sunnah. Hij is een persoon van deen en die standvastig is met efficiëntie in salaat(gebed), als een Imaam en in zijn preken en lezingen…’ (15/5/1416h)

-Ash Shaykh al ‘Allaamah Ahmad bin Yahyaa an Najmee zei in zijn voorwoord van het werk ‘Durur as Sunniyyah’: ‘Lof zij aan Allaah en zegeningen en vrede zij op de boodschapper van Allaah en op zijn familie en metgezellen. En ik vervolg: Ik leid in de Shaykh, al ‘Allaamah Ahmad bin ‘Umar bin Saalim Baazmool zijn boek in genaamd Durur as Sunniyyah fie Thanaa ‘Ulumaa ‘alaa Mamlakatul ‘Arabiyyatus Sa’oodiyyah’. (29/12/1424h)

-En ash Shaykh Ahmad bin Yahyaa an Najmee zei ook in zijn voorwoord van ‘as Sunnah fiemaa yata’allaq boolil Ummah’: ’Lof zij aan Allaah en zegeningen en vrede zij op de boodschapper van Allaah en op zijn familie en metgezellen. En ik vervolg: het boek ‘as Sunnah fiemaa yata’allaq boolil Ummah’ van al ‘Allaamah as Selefie Ahmad bin ‘Umar bin Saalim Baazmool werd naar mij gestuurd, ik heb het meeste er van gelezen, door mijn werk ben ik ervan weerhouden het af te maken. Ik vond de hoofdstukken uistekend.’ (1/11/1424h)

-Ash Shaykh, Doctor ‘Uwaid bin ‘Iyaad al Matarfee, voormalig hoofd van het departement van rechtspraak, zei: 'De broeder, al Ustaadh Ahmad bin ‘Umar bin Saalim Baazmool heeft een uitstekend begrip van kennis en in zaken die te doen hebben met kennis. En ook in lezen en begrip, het verbeteren van het verstand met de op kennis gebaseerde onderzoeken, die hem kwalificeren als van de mensen van wie men voordeel neemt van zijn ‘Ilm. Ik vraag goed voor hem en moge Allaah de Islaam en de Moslims van hem laten profiteren.’ (19/4/1415h)

-Ash Shaykh Mohammed bin Abdullaah as Sabeel, Imaam en Khateeb van de Masjidul Haraam zei op 20/10/1423h : ‘De broeder ash Shaykh Ahmad bin ‘Umar bin Saalim Baazmool is van de goede studenten van kennis, hij heeft zijn masters van de Ummul Quraa universiteit, en hij doet veel moeite in het oproepen tot Allaah, het bekend maken van de zaken van de deen aan de mensen, ik ken hem als iemand op de correcte ‘aqeedah, voortgaand op de manhaj van Ahlus Sunnah wal Jama’aah en waarschuwend tegen Ahlul bid’a wal ahwaa.’

- Zijne eminentie, ash Shaykh Doctor Saalih al Fawzaan, lid van het Permanente Comité van onderwijzend onderzoek en fataawa, zei over zijn boek ‘Madaarij’ op 7/3/1425h: ‘Lof zij aan Allaah, en ik vervolg: Ik heb dit boek gelezen dat is geschreven door onze broeder omwille van Allaah, Ahmad bin ‘Umar bin Saalim Baazmool, over het onderwerp ‘het verduidelijken van de twijfels van de Kharaarij’. Lof zij aan Allaah, ik vind het goed hoe hij de twijfels van deze gevaarlijke en corrupte sekte weerlegt. Moge Allaah de auteur van dit boek met goedheid belonen, aangezien hij de werkelijkheid van deze gevaarlijke sekte heeft verduidelijkt met een uitstekende verduidelijking, het blootleggen van de twijfels, en moge Allaah dit boek profijtvol maken in het weerleggen van de tegenstanders.’

-Ash Shaykh, de ‘Allaamah al Ustaadh Doctor Rabee’ bin Haadie al Madkhalee zei: ‘Lof zij aan Allaah, zegeningen en vrede zij met de Boodschapper van Allaah en zijn familie en metgezellen. En ik vervolg: De broeder Ahmad bin ‘Umar bin Saalim Baazmool, ik ken hem als iemand met een goed karakter en achlaaq, in zijn deen, in zijn manhaj en ‘Aqeedah, en in zijn onderwijzen en da’wah. Hij vroeg mij om deze tazkiyah van mij dus geef ik het hem aangezien ik er van overtuigd ben dat hij het verdiend. ‘ (27/11/1417h)

Ook verschillende andere maashaykh hebben de shaykh geprezen, die hier niet genoemd zijn.
Zijn boeken:

Hij heeft vele boeken geschreven waaronder:

1- Risalaata 'Umar bin Khattab ilaa Abee Moosa al-Ah'ari fee Gadaa wa Adaabuhu Riwaya wa Diraya.
2- Al Madaarij fee Kashf ash-Shubuhaat al khawarij.
3- As-Sunnah feema yata'allaq booleel ummah.
4- Durarus-Sunniyah fee thana al-ulama 'ala mamlakatul 'arabiyyah as-sauoodiyyah
5- Dawlatul Tawheed was-Sunnah.
6- Tuhfatul Ama'ee bi ma'rifatu Hudood mas'ee wa ahkaam sa'ee.
7- Hajiyyatul Ahaadeeth Nabawiyyah al-Waaridah fil Tibbi wal'ilaaj.
8- Khatoorat Naqdil Hadeeth.
9- An-Najm al-Baadee fee Tarjumatu Shaykh al-Allaamah as-Salafee Yahyaa bin Uthmaan adeem Aabaadee.
10- Intifaadaat al-'Aliyyah li manhaj al-kharajaat wa-taa'aat wal-maktabaat wal-maraakiz as-saihah wahuwa kitaab alf mashaarika ma'a as-Shaykh Ahmad bin Yahya al-Zahraanee.
11- Qawaaid wa dawaabit fee figh al faraaid wal mawareeth.

En er zijn vele andere boeken die hij heeft geschreven, en verschillende van zijn boeken werden voorgegaan door inleidingen van de kibaarul ‘ulumaa.


Bron:
http://www.salafitalk.net/st/viewmes...=19&topic=7856
Origineel: http://sahab.net/forums/showthread.p...KEN=48026 888

Shaych al-Ghoedayyaan.

Biografie van Shaych 'Abdoellaah al-Ghoedayyaan. Lid van het Permanente Committee (al-Lajnah ad-Daa'imah) in Saudi-Arabie.

Zijn geboorte en afkomst:

Hij werd geboren in 1345 N.H. / 1934 N.C. in de stad az-Zoelfie.

Zijn Studie:

Toen hij nog jong was bestudeerde hij, de fundamenten van het lezen en schrijven, samen met `Abdoellaah ibn `Adboel-`Aziez as-Soehaymie, en `Abdoellaah ibn `Abdoer-Rahmaan al-Ghayth, en Faalih ar-Roemie. Ook bestudeerde hij de fundamenten van fiqh, tauwhied, Arabische grammatica en faraa’id met Hamdaan ibn Ahmed al-Baatil. Daarna reisde hij af naar Riyaadh in 1363 N.H. / 1952 N.C., en in 1366 N.H. / 1955 N.C. schreef hij zich in bij al-Madrasah as-Sa`oediyyah al-Ibtidaa`iyyah (voorheen bekend als Madrasatoel-Aytaam) en studeerde daar af in 1368 N.H. / 1957 N.C.

Zijn Loopbaan en Aanstellingen:

Hij werd daarna aangesteld als leraar in al-Madrasah al-`Azieziyyah, en in 1371 N.H. / 1960 N.C. schreef hij zich in bij het Educatief Instituut. Tijdens deze periode studeerde hij met Shaych Mohammed ibn Ibrahiem Aal ash-Shaych. Ook studeerde hij fiqh met Shaych Sa`oed ibn Rashoed die de (hoofd) rechter was van Riyaadh, en tauwhied met Shaych Ibrahiem ibn Soelaymaan, en arabische grammatica en faraa’id met Shaych `Abdoel-Laatief ibn Ibrahiem. Hij vervolgde zijn studies totdat hij afstudeerde aan de Faculteit van Sharie`ah in 1372 N.H. / 1961 N.C.

Toen werd hij aangesteld als hoofd van een van de rechtbanken, en later in 1378 N.H. / 1967 N.C. werd hij overgeplaatst naar het Educatieve Instituut om daar les te geven. In 1380 N.H. / 1969 N.C. werd hij aangesteld als leraar aan de Faculteit van Sharie`ah, en in 1386 N.H. / 1975 N.C. werd hij overgeplaatst om fataawa te geven op Daar al-Iftaa.

In 1391 N.H. / 1980 N.C. werd hij aangesteld als lid van het Permanente Comité voor Islaamitisch Onderzoek en Fataawa alsook lid van de Raad van Hogere Geleerden.

Zijn Leraren:

Hij studeerde bij een aantal geleerden in verschillende vakgebieden, en van deze bekende geleerden zijn (naast de bovenstaande):

Shaych `Adboel-‘Aziez Ibn `Abdoellaah ibn Baaz (rahimahoellaah), bij wie hij fiqh studeerde;
Shaych `Abdoellaah al-Choelayfie, bij wie hij ook fiqh studeerde;
Shaych `Abdoel-`Aziez ibn Rashied, bij wie hij fiqh, tauwhied en
faraa’id studeerde;
Shaych Mohammed al-Amien ash-Shanqietie, bij wie hij Oesoel al-fiqh,Qor’aanwetenschappen, en tafsier studeerde;
Shaych `Abdoer-Rahmaan al-Ifrieqie, bij wie hij moestalah en hadieth studeerde; Shaych `Abdoer-Razzaaq al-`Afiefie;
`Abdoel-Fattaah Qaarie al-Boechaarie, bij wie hij de Qor`aan studeerde in het reciteren van Hafs `an `Aasim, waarvan de ketting van overlevering tot aan de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `aleihie wasellem) reikt.

Zijn Werken en vervolg van zijn Loopbaan:

Naast hetgeen wat voorheen besproken werd van zijn werk, is hij vanaf 1389 N.H. / 1978 N.C. tot op de dag van vandaag een leraar van fiqh, oesoel al-fiqh, al-qawaa`id al-fiqhiyyah, moestallah en hadieth, tafsier en zijn wetenschappen, en `aqiedah.

Ook onderwijst hij fiqh tijdens georganiseerde bijeenkomsten / lessen gedurende de meeste dagen van de week, afhankelijk van zijn planning dat uit vele taken bestaat, na maghreb en na `ishaa. Soms onderwijst hij na fadjr en soms na `asr.

Vanaf 1395 N.H. / 1984 N.C. gaf hij naast zijn werk met het Permanente Comité, les aan studenten van de kennis in hogere studies aan de Universiteit van Iemaam Mohammed en de Faculteit van Sharie`ah in fiqh, oesoel al-fiqh en al-qawaa`id al-fiqhiyyah. Ook was hij betrokken bij het toezicht houden van een aantal lessen van de Meester graad en het niveau van Doctoraat, terwijl hij ook deel nam in het (universiteit) comité. Tijdens deze periode studeerden vele studenten onder hem.

Toen Shaych `Abdoellaah ibn Hoemayd stierf in 1402 N.H. / 1991 N.C. werd hij overgeplaatst om fataawa te geven in het radio programma "Noorun 'alad-Darb".

Moge Allaah de Shaych een lang leven schenken zodat hij zijn goede werken nog lang voort kan zetten. Amien.


Bron www.ahloelhadieth.com

Live duroos