De namen van de Selef.

Vanuit: Azhaar al-Manthoerah door Shaych Fowzie al-Atharie Al-Bahraynie student van Shaych al-‘Uthaymien rahiemehoellaah:De vier Chaliefa’s:


Aboe Bakr as-Saddieq RadiAllaahu 3anhu

‘Omar ibn al-Chattaab RadiAllaahu 3anhu

‘Othmaan ibn ‘Affaan RadiAllaahu 3anhu

‘Alie ibn Abie Taalib RadiAllaahu 3anhu


De ‘Abdoellaah’s e.a. van de Sahabah:


Ibn ‘Omar radie Allaahoe `anhoemaa

Ibn ‘Abbaas radie Allaahoe `anhoemaa

Ibn az-Zoebayr radie Allaahoe `anhoemaa

Ibn ‘Amr radie Allaahoe `anhoemaa

Ibn Mas’oed RadiAllaahoe 'anhoe

‘Aisha radie Allaahoe `anhaa

Oem Salamah radie Allaahoe `anhaa

Zaynab radie Allaahoe `anhaa

Anas ibn Maalik RadiAllaahu 'anhoe

Zeed ibn Thaabit RadiAllaahu 'anhoe

Aboe Hoerayrah RadiAllaahu 'anhoe

Djaabir ibn ‘Abdillaah radie Allaahoe `anhoemaa

Aboe Sa’ied al-Choedrie RadiAllaahu 'anhoe

Moe’aadh ibn Djabal RadiAllaahu 'anhoe


Degene die na de Sahabah zijn gekomen van de Taabi’een (de meest bekende hiervan zijn)

Sa’ied ibn al-Moesayib rahiemehoellaah o.90NH

‘Orwah ibn az-Zoebayr rahiemehoellaah o. 94NH

‘Alie ibn al-Hoesayn Zayn al-‘Aabidien rahiemehoellaah o. 93NH

Mohammed ibn al-Haniefiejah rahiemehoellaah o. 80NH

‘Oebaydoellaah ibn ‘Abdoellaah ibn ‘Utbah ibn Mas’oed rahiemehoellaah o. 94NH

Saalim ibn ‘Abdoellaah ibn ‘Omar rahiemehoellaah o. 106NH

Al-Qaasim ibn Mohammed ibn Abie Bakr as-Saddieq rahiemehoellaah o. 106NH

Al-Hassan al-Basrie rahiemehoellaah o. 110NH

Mohammed ibn Sierien rahiemehoellaah o.110NH

‘Omar ibn ‘Abdoel-‘Aziez rahiemehoellaah o. 101NH

Mohammed ibn Shiehaab az-Zoehrie rahiemehoellaah o. 125NH  


Vervolgens de Opvolgers van de Opvolgers, de bekendste zijn:

Maalik ibn Anas rahiemehoellaah o. 179NH

‘Abdoer-Rahmaan ibn ‘Amr Al-Awzaa’ie rahiemehoellaah o. 158NH

Soefjaan ibn Sa’ied ath-Thowrie rahiemehoellaah o. 161NH

Soefjaan ibn ‘Ujeenah rahiemehoellaah o. 198NH

Ismaa’iel ibn ‘Ulayjah rahiemehoellaah o. 193NH

Al-Layth ibn S’ad rahiemehoellaah o. 175NH

Aboe Haniefah rahiemehoellaah o. 150NH


Vervolgens degenen die hen opvolgden, de bekendste zijn:

‘Abdoellaah ibn al-Moebaarak rahiemehoellaah o. 181NH

Wakee’ ibn al-Djaraah rahiemehoellaah o.197NH

Mohammed ibn Iedries ash-Shaafie’ie rahiemehoellaah o.204NH

‘Abdoer-Rahmaan ibn Mahdie rahiemehoellaah o. 198NH

Jehya ibn Sa’ied al-Qattaan rahiemehoellaah o. 198NH

‘Affaan ibn Moslim rahiemehoellaah o.219NH


Vervolgens hun studenten die hun methodiek gevolgd hebben, de bekendste zijn:

Ahmed ibn Hanbal rahiemehoellaah o.241NH

Jehya ibn Moe’ien rahiemehoellaah o. 233NH

‘Alie ibn al-Medienie rahiemehoellaah o.234NH


Vervolgens hun studenten, de bekendste zijn:

Al-Boechaarie rahiemehoellaah o.256NH

Moslim ibn Hadjaadj rahiemehoellaah o.261NH

Aboe Haatim rahiemehoellaah o.277NH

Aboe Zoer’ah rahiemehoellaah o.263NH

Aboe Dawoed rahiemehoellaah o.275NH

At-Tirmidhie rahiemehoellaah o.279NH

An-Nesaa`ie rahiemehoellaah o.302NH


Vervolgens degenen die hun weg zijn ingeslagen in de eeuwen daarna, de bekendste zijn:

Ibn Djarier at-Taberie rahiemehoellaah o.310NH

Ibn Choezaymah rahiemehoellaah o.311NH

Ad-Daaraqodnie rahiemehoellaah o.375NH

At-Tahaawie rahiemehoellaah o.321NH

Al-Aadjoerrie rahiemehoellaah o.360NH

Ibn Battah rahiemehoellaah o.387NH

Ibn Abie Zamaneen rahiemehoellaah o.399NH

Al-Haakim an-Naysaboerie rahiemehoellaah o.405NH

Al-Laalakaa`ie rahiemehoellaah o.416NH

Al-Bayhaqie rahiemehoellaah o.458NH

Ibn ‘Abdoel-Berr rahiemehoellaah o.463NH

Al-Chatieb al-Baghdaadie rahiemehoellaah o.463NH

Al-Baghawie rahiemehoellaah o.516NH

Ibn Qoedaamah rahiemehoellaah o.620NH


En degenen die na hen komen en in hun voetsporen traden:

Ibn Abie Shaamah rahiemehoellaah o.665NH

Al-Medj ibn Temiejah rahiemehoellaah o.652NH

Ibn Daqieq al-‘Eid rahiemehoellaah o.702NH

Ibnoes-Salaah rahiemehoellaah o.643NH

Ibn Temiejah rahiemehoellaah o.728NH

Al-Mizie rahiemehoellaah o.742NH

Ibn ‘Abdoel-Haadie rahiemehoellaah o.744NH

Adh-Dhahabie rahiemehoellaah o.748NH

Ibnoel-Qayiem rahiemehoellaah o.751NH

Ibn Kethier rahiemehoellaah o.774NH

Ash-Shaatibie rahiemehoellaah o.790NH

Ibn Radjeb rahiemehoellaah o.795NH


En diegenen die in hun voetsporen traden en zichzelf vasthielden aan het Boek en de Soennah tot en met heden, de meest bekende zijn:

As-San’aanie rahiemehoellaah o.1182NH

Mohammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab rahiemehoellaah o.1206NH

Ash-Showkaanie rahiemehoellaah o.1250NH

‘Abdoer-Rahmaan ibn Hassan Aal esh-Shaych rahiemehoellaah o.1285NH

Al-Loeknaawie rahiemehoellaah o.1304NH

Mohammed Saddieq Hassan Chaan rahiemehoellaah o.1307NH

Shamsoel-Haqq al-‘Adhiem Aabaadie rahiemehoellaah o.1349NH

Al-Moebaarakfoerie rahiemehoellaah o.1353NH

‘Abdoer-Rahmaan as-S’adie rahiemehoellaah o.1376NH

Ahmed Shaakir rahiemehoellaah o.1377NH

Al-Moe’alamie al-Jemaanie rahiemehoellaah o.1386NH

Mohammed ibn Ibraahiem Aalesh-Shaych rahiemehoellaah o.1389NH

Mohammed al-Amien ash-Shanqietie rahiemehoellaah o.1393NH

Hamoed at-Twaydjrie rahiemehoellaah o.1413NH

Bed’ie ad-Dien As-Sindie rahiemehoellaah o.1416NH

Mohammed Amaan al-Djaamie rahiemehoellaah o.1416NH

Hammaad al-Ansaarie rahiemehoellaah o.1418NH

Mohammed Naasiroed-Dien al-Albaanie rahiemehoellaah o.1420NH

‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz rahiemehoellaah o.1420NH

Taqie-oed-Dien al-Hilaalie al-Maghribie rahiemehoellaah

Mohammed ibn Saalih al-‘Uthaymien rahiemehoellaah

Moqbil bin Haadie al-Waadie’ie rahiemehoellaah

Ahmed an-Nadjmie rahiemehoellaah

‘Abdoer-Rahmaan al-Ghadayaan rahiemehoellaah

Saalih ibn Fauwzaan al-Fauwzaan hafiedhehoellaah

‘Abdoel-Mohsin al’Abbaad hafiedhehoellaah

Rabie’ ibn Haadie al-Madchalie hafiedhehoellaah

Zayd ibn Mohammed al-Madchalie hafiedhehoellaah

Jehya al-Hindie hafiedhehoellaah

Saalih as-Soehaymie hafiedhehoellaah

‘Oebayd bin ‘Abdoellaah al-Djaaberie hafiedhehoellaah

Mohammed as-Soebayel rahiemehoellaah

Saalih al-Lehidaan hafiedhehoellaah

‘Abdoel-‘Aziez Aalesh-Shaych hafiedhehoellaah

Mohammed bin Haadie al-Madchalie hafiedhehoellaah

Shaykh 'Abdullaah al Bukhaari hafiedhehoellaah

Shaykh Ahmad Baazmool hafiedhehoellaah

Degenen die in hun voetsproren zijn getreden van hun nakomelingen, studenten en oprechte volgers zijn velen. Moge Allaah ons in hun voetsporen doen treden en ons standvastigheid geven op hun methodiek!!! Amien…

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos