Inleiding

Allaah de Meest Verhevene zegt:

O jullie die gelovigen gehoorzaam Allaah en gehoorzaam de Boodschapper en degenen onder jullie die het gezag in handen hebben. En als jullie over iets van mening verschillen (of onenigheid hebben over een Islaamitische aangelegenheid) verwijs (refereer, kom terug op) dan naar Allaah (Zijn Woord - de Qor'aan) en de Boodschapper (de authentieke Soennah), indien jullie in Allaah en de Laatste Dag geloven... (Soerah An-Nissa Vers: 59)

Met ''degenen onder jullie die het gezag in handen hebben.'' worden bedoeld: de Oelema (geleerden) en de leiders (machthebbers) geen gehoorzaamheid aan iets van de schepping zijn in ongehoorzaamheid aan Allaah zoals dat in een authentieke overleveringen staat weergegeven.

Dit Vers is tevens een bewijs dat we bij elk meningsverschil onze grote Oelema moeten raadplegen zoals bv.

{Shaych Saalih Al-Fowzaan
{Shaych Abdoel Aziez Aalesh-Shaych
{Shaych Rabee ibn Haadie
{Shaych Abdoel-Mohsin Al-Abbaad
{Shaych Oebaid Al-Djaabirie
{Shaych Saalih As-Sahaimie
enz.

Moge Allaah hen allen beschermen tegen al wat slecht is Amin. Want onze problemen zullen niet worden opgelost tot we weer oprecht terug keren naar het naleven van de Qor'aan en de Soennah! En wie kunnen de betekenissen van de Qor’aan en de Soennah beter aan ons uitleggen dan onze (overgebleven) grote Oelema?


Allaah Ta'ala zegt:
"En wie Allaah en de Boodschapper gehoorzaamt: zij zijn met degenen van de Profeten en de waarachtigen en de martelaren en de oprechten die Allaah begunstigd heeft. Zij zijn de beste metgezellen." (An-Nisaa: 69)

Allaah Ta'ala zegt: "Vraag Ahloedh-Dhikr (de bezitters van kennis) indien jullie het niet weten." (Al-Anbiyaa:7)

Allaah Tabaraka wa Ta`ala zegt:
“Voorwaar, van onder Zijn dienaren zijn degenen die Allaah het meest vrezen; de geleerden!” (Soerah Fatir Vers: 28.)

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos