Shaykh Ahmad Baazmool.

Biografie van ash Shaykh Ahmad bin ‘Umar bin Saalim Baazmool hafidahoellaah

Naam en afkomst:

Hij is de nobele Shaykh en medelevende vader, de leraar, Ahmad bin ‘Umar bin Saalim bin Ahmad bin ‘Ubood, Aboe ‘Umar Baazmool as Selefi al Mekkie. Hij is van de stam Aal Zamool, die een stamboom heeft die terug gaat tot al Kindah.

Zijn geboorte en opvoeding:

Hij werd geboren in Mekka. Dit is waar hij opgroeide en zijn eerste studies begon onder de handen van de geleerden van Mekka.

Zijn leraren:

-Ash Shaykh, de ‘Allaamah, Docter Rabee’ bin Haadie al Madkhalie, onder wie hij Sharh Kitaab at Tawheed van Shaykhul Islaam Mohammed ibn AbdulWahhaab, Sharh Kitaab as Sharie’ah van al Aajurrie en Sharh ‘Aqeedatus Salaf wa Ashaabul Hadieth van as Saabooni studeerde, en hij las aan hem delen van Sahieh Muslim en andere boeken aan hem voor.

-Zijn eigen broer, ash Shaykh Muhammed bin ‘Umar Baazmool, onder wie hij veel profijt haalde en onder afstudeerde, en hij studeerde veel boeken bij hem zoals Kitaab at Tawheed van Shaykhul Islaam Mohammed ibn Abdul Wahhaab, Boluughul Maraam van al Haafidh ibn Hajar en Waraqaat van al Joonee en vele andere essays van Shaykhul Islaam Mohammed ibn Abdul Wahhaab over Tawheed, en andere boeken, en hij bestudeerde de Muqaddimah over Oesoelut Tafseer van Shaykhul Islaam ibn Taymiyya en hij bestudeerde ook Mabaahith fie ‘Uluumul Qur’aan en andere boeken en essays. Hij kreeg Ijaazahs van de meeste Riwayahs(overleveringsketens).

-Ash Shaykh, Doctor Waseeullaah ‘Abbaas, onder wie hij Nuzhatuh-Nadhar bestudeerde en hij woonde veel van zijn lessen bij over Umdatul Ahkaam en tijdens zijn masters bestudeerde hij takhreej en studies over asaaneed(overleveringsketens) en andere wetenschappen.
En hij studeerde bij nog veel meer maashaykh.

Zijn Ijaazahs in Hadeeth:

Hij kreeg Ijazaahs(toestemming) om over te leveren van een groep van geleerden. Het aantal geleerden dat Ijazahs gaven zijn boven de honderd, en van verschillende delen uit de Islamitische wereld. En onder hen zijn: Ash Shaykh Mohammed Abdullaah as Soomalee, Ash Shaykh Ahmad bin Yahya an Najmee(rahimahoellaah), ash Shaykh Abdullaah Ada ash Shanqeetee, ash Shaykh Rabee’ bin Haadie al Madkhalee, ash Shaykh Muhammed bin ‘Abdullaah as Sabeel, ash Shaykh Yahyaa bin ‘Uthmaan al Mudarris, ash Shaykh Abdullaah bin Abdul ‘Aziez al Aqeel, ash Shaykh Waseeullaah ‘Abbaas en ash Shaykh Mohammed bin ‘Umar Baazmool(hafidahoemoellaahoe ta’aala)

Zij(zijn leraren) geven hem Ijaaza, een absolute ijaazah(toestemming) voor al hun overleveringen en dit is een zegening van Allaah Ta’ala op onze Shaykh.

De prijzingen van de Kibaarul ‘Ulumaa voor de Shaykh:

Vele van Ahlul ‘Ilm prijzen hem en raden zijn werken aan, onder hen zijn:

-Ash Shaykh, de ‘Allaamah Abdullaah bin AbduRahmaan Bassaam, het hoofd van Muhkamatul Kubraa, de student van al imaam Naasir as Sa’dee zei: ‘Alle lof zij aan Allaah, en zegeningen en vrede zij op de profeet Muhammed, en ik vervolg: De broeder ash Shaykh Ahmad bin ‘Umar bin Saalim Baazmool as Sa’oodiyyah is van de studenten van kennis die afgestudeerd zijn van de Ummul Quraa universiteit op het gebied van Kitaab en Sunnah. Hij is een persoon van deen en die standvastig is met efficiëntie in salaat(gebed), als een Imaam en in zijn preken en lezingen…’ (15/5/1416h)

-Ash Shaykh al ‘Allaamah Ahmad bin Yahyaa an Najmee zei in zijn voorwoord van het werk ‘Durur as Sunniyyah’: ‘Lof zij aan Allaah en zegeningen en vrede zij op de boodschapper van Allaah en op zijn familie en metgezellen. En ik vervolg: Ik leid in de Shaykh, al ‘Allaamah Ahmad bin ‘Umar bin Saalim Baazmool zijn boek in genaamd Durur as Sunniyyah fie Thanaa ‘Ulumaa ‘alaa Mamlakatul ‘Arabiyyatus Sa’oodiyyah’. (29/12/1424h)

-En ash Shaykh Ahmad bin Yahyaa an Najmee zei ook in zijn voorwoord van ‘as Sunnah fiemaa yata’allaq boolil Ummah’: ’Lof zij aan Allaah en zegeningen en vrede zij op de boodschapper van Allaah en op zijn familie en metgezellen. En ik vervolg: het boek ‘as Sunnah fiemaa yata’allaq boolil Ummah’ van al ‘Allaamah as Selefie Ahmad bin ‘Umar bin Saalim Baazmool werd naar mij gestuurd, ik heb het meeste er van gelezen, door mijn werk ben ik ervan weerhouden het af te maken. Ik vond de hoofdstukken uistekend.’ (1/11/1424h)

-Ash Shaykh, Doctor ‘Uwaid bin ‘Iyaad al Matarfee, voormalig hoofd van het departement van rechtspraak, zei: 'De broeder, al Ustaadh Ahmad bin ‘Umar bin Saalim Baazmool heeft een uitstekend begrip van kennis en in zaken die te doen hebben met kennis. En ook in lezen en begrip, het verbeteren van het verstand met de op kennis gebaseerde onderzoeken, die hem kwalificeren als van de mensen van wie men voordeel neemt van zijn ‘Ilm. Ik vraag goed voor hem en moge Allaah de Islaam en de Moslims van hem laten profiteren.’ (19/4/1415h)

-Ash Shaykh Mohammed bin Abdullaah as Sabeel, Imaam en Khateeb van de Masjidul Haraam zei op 20/10/1423h : ‘De broeder ash Shaykh Ahmad bin ‘Umar bin Saalim Baazmool is van de goede studenten van kennis, hij heeft zijn masters van de Ummul Quraa universiteit, en hij doet veel moeite in het oproepen tot Allaah, het bekend maken van de zaken van de deen aan de mensen, ik ken hem als iemand op de correcte ‘aqeedah, voortgaand op de manhaj van Ahlus Sunnah wal Jama’aah en waarschuwend tegen Ahlul bid’a wal ahwaa.’

- Zijne eminentie, ash Shaykh Doctor Saalih al Fawzaan, lid van het Permanente Comité van onderwijzend onderzoek en fataawa, zei over zijn boek ‘Madaarij’ op 7/3/1425h: ‘Lof zij aan Allaah, en ik vervolg: Ik heb dit boek gelezen dat is geschreven door onze broeder omwille van Allaah, Ahmad bin ‘Umar bin Saalim Baazmool, over het onderwerp ‘het verduidelijken van de twijfels van de Kharaarij’. Lof zij aan Allaah, ik vind het goed hoe hij de twijfels van deze gevaarlijke en corrupte sekte weerlegt. Moge Allaah de auteur van dit boek met goedheid belonen, aangezien hij de werkelijkheid van deze gevaarlijke sekte heeft verduidelijkt met een uitstekende verduidelijking, het blootleggen van de twijfels, en moge Allaah dit boek profijtvol maken in het weerleggen van de tegenstanders.’

-Ash Shaykh, de ‘Allaamah al Ustaadh Doctor Rabee’ bin Haadie al Madkhalee zei: ‘Lof zij aan Allaah, zegeningen en vrede zij met de Boodschapper van Allaah en zijn familie en metgezellen. En ik vervolg: De broeder Ahmad bin ‘Umar bin Saalim Baazmool, ik ken hem als iemand met een goed karakter en achlaaq, in zijn deen, in zijn manhaj en ‘Aqeedah, en in zijn onderwijzen en da’wah. Hij vroeg mij om deze tazkiyah van mij dus geef ik het hem aangezien ik er van overtuigd ben dat hij het verdiend. ‘ (27/11/1417h)

Ook verschillende andere maashaykh hebben de shaykh geprezen, die hier niet genoemd zijn.
Zijn boeken:

Hij heeft vele boeken geschreven waaronder:

1- Risalaata 'Umar bin Khattab ilaa Abee Moosa al-Ah'ari fee Gadaa wa Adaabuhu Riwaya wa Diraya.
2- Al Madaarij fee Kashf ash-Shubuhaat al khawarij.
3- As-Sunnah feema yata'allaq booleel ummah.
4- Durarus-Sunniyah fee thana al-ulama 'ala mamlakatul 'arabiyyah as-sauoodiyyah
5- Dawlatul Tawheed was-Sunnah.
6- Tuhfatul Ama'ee bi ma'rifatu Hudood mas'ee wa ahkaam sa'ee.
7- Hajiyyatul Ahaadeeth Nabawiyyah al-Waaridah fil Tibbi wal'ilaaj.
8- Khatoorat Naqdil Hadeeth.
9- An-Najm al-Baadee fee Tarjumatu Shaykh al-Allaamah as-Salafee Yahyaa bin Uthmaan adeem Aabaadee.
10- Intifaadaat al-'Aliyyah li manhaj al-kharajaat wa-taa'aat wal-maktabaat wal-maraakiz as-saihah wahuwa kitaab alf mashaarika ma'a as-Shaykh Ahmad bin Yahya al-Zahraanee.
11- Qawaaid wa dawaabit fee figh al faraaid wal mawareeth.

En er zijn vele andere boeken die hij heeft geschreven, en verschillende van zijn boeken werden voorgegaan door inleidingen van de kibaarul ‘ulumaa.


Bron:
http://www.salafitalk.net/st/viewmes...=19&topic=7856
Origineel: http://sahab.net/forums/showthread.p...KEN=48026 888

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos