Shaych al-Ghoedayyaan.

Biografie van Shaych 'Abdoellaah al-Ghoedayyaan. Lid van het Permanente Committee (al-Lajnah ad-Daa'imah) in Saudi-Arabie.

Zijn geboorte en afkomst:

Hij werd geboren in 1345 N.H. / 1934 N.C. in de stad az-Zoelfie.

Zijn Studie:

Toen hij nog jong was bestudeerde hij, de fundamenten van het lezen en schrijven, samen met `Abdoellaah ibn `Adboel-`Aziez as-Soehaymie, en `Abdoellaah ibn `Abdoer-Rahmaan al-Ghayth, en Faalih ar-Roemie. Ook bestudeerde hij de fundamenten van fiqh, tauwhied, Arabische grammatica en faraa’id met Hamdaan ibn Ahmed al-Baatil. Daarna reisde hij af naar Riyaadh in 1363 N.H. / 1952 N.C., en in 1366 N.H. / 1955 N.C. schreef hij zich in bij al-Madrasah as-Sa`oediyyah al-Ibtidaa`iyyah (voorheen bekend als Madrasatoel-Aytaam) en studeerde daar af in 1368 N.H. / 1957 N.C.

Zijn Loopbaan en Aanstellingen:

Hij werd daarna aangesteld als leraar in al-Madrasah al-`Azieziyyah, en in 1371 N.H. / 1960 N.C. schreef hij zich in bij het Educatief Instituut. Tijdens deze periode studeerde hij met Shaych Mohammed ibn Ibrahiem Aal ash-Shaych. Ook studeerde hij fiqh met Shaych Sa`oed ibn Rashoed die de (hoofd) rechter was van Riyaadh, en tauwhied met Shaych Ibrahiem ibn Soelaymaan, en arabische grammatica en faraa’id met Shaych `Abdoel-Laatief ibn Ibrahiem. Hij vervolgde zijn studies totdat hij afstudeerde aan de Faculteit van Sharie`ah in 1372 N.H. / 1961 N.C.

Toen werd hij aangesteld als hoofd van een van de rechtbanken, en later in 1378 N.H. / 1967 N.C. werd hij overgeplaatst naar het Educatieve Instituut om daar les te geven. In 1380 N.H. / 1969 N.C. werd hij aangesteld als leraar aan de Faculteit van Sharie`ah, en in 1386 N.H. / 1975 N.C. werd hij overgeplaatst om fataawa te geven op Daar al-Iftaa.

In 1391 N.H. / 1980 N.C. werd hij aangesteld als lid van het Permanente Comité voor Islaamitisch Onderzoek en Fataawa alsook lid van de Raad van Hogere Geleerden.

Zijn Leraren:

Hij studeerde bij een aantal geleerden in verschillende vakgebieden, en van deze bekende geleerden zijn (naast de bovenstaande):

Shaych `Adboel-‘Aziez Ibn `Abdoellaah ibn Baaz (rahimahoellaah), bij wie hij fiqh studeerde;
Shaych `Abdoellaah al-Choelayfie, bij wie hij ook fiqh studeerde;
Shaych `Abdoel-`Aziez ibn Rashied, bij wie hij fiqh, tauwhied en
faraa’id studeerde;
Shaych Mohammed al-Amien ash-Shanqietie, bij wie hij Oesoel al-fiqh,Qor’aanwetenschappen, en tafsier studeerde;
Shaych `Abdoer-Rahmaan al-Ifrieqie, bij wie hij moestalah en hadieth studeerde; Shaych `Abdoer-Razzaaq al-`Afiefie;
`Abdoel-Fattaah Qaarie al-Boechaarie, bij wie hij de Qor`aan studeerde in het reciteren van Hafs `an `Aasim, waarvan de ketting van overlevering tot aan de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `aleihie wasellem) reikt.

Zijn Werken en vervolg van zijn Loopbaan:

Naast hetgeen wat voorheen besproken werd van zijn werk, is hij vanaf 1389 N.H. / 1978 N.C. tot op de dag van vandaag een leraar van fiqh, oesoel al-fiqh, al-qawaa`id al-fiqhiyyah, moestallah en hadieth, tafsier en zijn wetenschappen, en `aqiedah.

Ook onderwijst hij fiqh tijdens georganiseerde bijeenkomsten / lessen gedurende de meeste dagen van de week, afhankelijk van zijn planning dat uit vele taken bestaat, na maghreb en na `ishaa. Soms onderwijst hij na fadjr en soms na `asr.

Vanaf 1395 N.H. / 1984 N.C. gaf hij naast zijn werk met het Permanente Comité, les aan studenten van de kennis in hogere studies aan de Universiteit van Iemaam Mohammed en de Faculteit van Sharie`ah in fiqh, oesoel al-fiqh en al-qawaa`id al-fiqhiyyah. Ook was hij betrokken bij het toezicht houden van een aantal lessen van de Meester graad en het niveau van Doctoraat, terwijl hij ook deel nam in het (universiteit) comité. Tijdens deze periode studeerden vele studenten onder hem.

Toen Shaych `Abdoellaah ibn Hoemayd stierf in 1402 N.H. / 1991 N.C. werd hij overgeplaatst om fataawa te geven in het radio programma "Noorun 'alad-Darb".

Moge Allaah de Shaych een lang leven schenken zodat hij zijn goede werken nog lang voort kan zetten. Amien.


Bron www.ahloelhadieth.com

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos