Shaykh al-Albaanie

Een beknopte biografie van ash-Shaykh al-Albaanie.

Hij is de Shaykh, de Moehaddith 1 van deze tijd, de hervormer van de religie, de bestrijder van de innovatie, Shaykhoel-Islaam:

Aboe ‘Abdir-Rahmaan Mohammad Naasir-oed-Dien ibn Noeh Nadjaatie ibn Aadam al-Albaanie.

Ash-Shaykh al-Albaanie is één van de vooraanstaande geleerden van de Moslims van deze tijd; hij wordt beschouwd als één van de meest uitmuntende hadieth 2-geleerden die bedreven zijn in de wetenschap van al-djarh wat-ta’diel 3 en is een autoriteit in de wetenschap van moestalah al-hadieth 4. De geleerden van de hadieth hebben over hem gezegd dat hij de tijd van Ibn Hadjar al-‘Asqalaanie, al-Haafidh Ibn Kathier en andere geleerden van al-djarh wat-ta’diel heeft doen terugkeren.

Zijn geboorte en opvoeding:

Hij werd geboren in het jaar 1332 H. 5/1914 na Chr. in Ashkodera, de hoofdstad van Albanië in die tijd, en groeide op in een arm, maar religieus gezin. Zijn vader, al-Haadj Noeh Nadjaatie was afgestudeerd in de sharie’ah 6 instellingen in Istanboel, de hoofdstad van het Ottomaanse kalifaat, en was naar Albanië teruggekeerd als een geleerde. Hij werd beschouwd als één van de grote Hanafie geleerden van Albanië in die tijd en de mensen verwezen naar hem en leerden van hem.

Nadat Albanië door de atheïstische seculieren werd overgenomen onder het leiderschap van Ahmad Zogo, vluchtte al-Haadj Noeh naar Damascus, Syrië, om zijn religie te beschermen. Ash-Shaykh al-Albaanie was in die tijd slechts negen jaren oud.

Als kind in Damascus, voltooide de Shaykh zijn basisonderwijs, leerde de Arabische taal en werd hier zeer bekwaam in. Aangezien zijn vader niet tevreden was met de reguliere onderwijsinstellingen in religieus opzicht, besloot hij om zijn zoon uit het reguliere onderwijs te halen en stelde een wetenschappelijk programma voor hem op, waarin hij hem de Qor-aan, de intonatie hiervan, nahw en sarf van de Arabische taal en de jurisprudentie van de Hanafie wetschool onderwees. De Shaykh memoriseerde de Qor-aan aan de handen van zijn vader, en bestudeerde bij ash-Shaykh Sa’ied al-Boerhaanie het boek “Maraaqiel-Falaah” in de Hanafie wetsleer, evenals andere boeken in de Arabische taal en retoriek. Dit in een tijd waarin hij zijn best deed om de lessen en bijeenkomsten van al-‘Allaamah Bahdjatoel-Baytaar bij te wonen.

Zijn studie van de hadieth:

Ondanks het feit dat zijn vader hem aanspoorde tot het blindelings volgen van de Hanafie wetschool en hem ten strengste verbood om zich bezig te houden met de hadieth-wetenschap, begon de interesse van ash-Shaykh Naasir in deze wetenschap toen hij een kopie van het “al-Manaar”-tijdschrift in zijn handen kreeg, welke de kwestie van de zwakke overleveringen die in bekende boeken gevonden werden, behandelde. Al gauw begon de Shaykh zich te specialiseren in het gebied van de hadieth en de wetenschappen die hier betrekking op hebben. Zijn studie van de Profetische overleveringen leidde hem ertoe om zich af te wenden van het blindelings volgen van de wetscholen en openlijk op te roepen tot de Qor-aan en de Soennah, volgens het begrip van de Vrome Voorgangers (as-Selef as-Saalih).

Ash-Shaykh Naasir droeg het vaandel van de oproep tot de Tawhied 7 en de Soennah 8 in Syrië, en bezocht vele van de shoeyoekh 9 van Damascus, waarop hij met hen discussieerde over de zaken van Tawhied, de opvolging (van de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam 10-), het blindelings volgen van de wetscholen en innovaties. Dit zorgde ervoor dat de Shaykh hevig werd tegengewerkt door velen van degenen die blindelings de wetscholen volgen, de Soefie 11 shoeyoekh, de bijgelovigen en de innovators, waarop zij het gewone volk en de grote massa tegen hem opzetten, hem bestempelden als een ‘dwalende Wahhaabie’ en de mensen voor hem waarschuwden. Dit in een tijd dat de nobele geleerden van Damascus, die bekend stonden om hun kennis, instemden met zijn oproep en hem aanspoorden om verder te gaan, zoals ash-Shaykh Mohammad Bahdjatoel-Baytaar, ash-Shaykh ‘Abdoel-Fattaah al-Imaam en ash-Shaykh Tawfieq al-Barzah – moge Allah hen genadig zijn -.

De reputatie van de kennis en oproep van de Shaykh was zo groot, dat de grote historicus en moehaddith van Aleppo, Mohammad Raaghib at-Tabaakh – moge Allah hem genadig zijn – zelfs verzocht om hem te ontmoeten. Toen hij de Shaykh ontmoette, was hij zo onder de indruk van hem dat hij de Shaykh zijn toestemming gaf om van hem over te leveren met zijn overleveringsketens die teruggaan naar de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam -. Dit terwijl de Shaykh nog erg jong was, ongeveer 20 jaar.

Wat zijn professie betreft, nam ash-Shaykh Naasir zich aanvankelijk voor om als timmerman te werken, maar toen hij zag dat het teveel van zijn tijd in beslag nam, besloot hij om een ander beroep te zoeken. Dus leerde hij van zijn vader het vak van het repareren van klokken en horloges en werd hier zeer bedreven in en bekend om. Hij opende zijn eigen winkeltje en verdiende hiermee zijn brood. Na de emigratie van zijn vader naar Damascus, beschouwde de Shaykh zijn beroep als de tweede grote gunst waarmee Allah hem begunstigd had, aangezien het hem van tijd voorzag om te studeren en te onderzoeken. Aldus stond de Shaykh bekend om het feit dat hij zijn winkel soms sloot om naar de bekende bibliotheek van Damascus, “al-Maktabat-oedh-Dhaahiriyyah” te gaan, waar hij dan studeerde. Soms verbleef hij dan langer dan twaalf uur in de bibliotheek, arriveerde vaak eerder dan de medewerkers en vertrok ruim nadat zij waren vertrokken. Deze toewijding zorgde ervoor dat de autoriteiten de Shaykh zijn eigen studeerkamer en sleutel schonken, zodat hij voor de normale openingstijden toegang tot de bibliotheek had. Dit is iets wat aan niemand anders is gegeven in de geschiedenis van de bekende bibliotheek. Tijdens deze periode in de bibliotheek, had de Shaykh onbegrensde toegang tot vele zeldzame manuscripten die nergens anders in de wereld te vinden waren, en als resultaat hiervan schreef hij vele nuttige werken, waarvan velen nog steeds ongepubliceerd zijn.

Zijn aanvankelijke activiteiten in de da’wah 12:

De Shaykh was actief in de da’wah door middel van:


- De lessen die hij tweemaal per week gaf en die bij werden gewoond door de studenten van de kennis en sommige universitaire leraren. Hij behandelde hierin vele bekende ‘aqiedah 13, fiqh 14 en hadieth boeken, o.a.: Fath al-Madjied van ‘Abdoer-Rahmaan ibn Hasan ibn Mohammad ibn ‘Abdil-Wahhaab, ar-Rawdat-oen-Nadiyyah Sharh ad-Doerar al-Bahiyyah van ash-Shawkaanie met de uitleg van Siddieq Hasan Khaan, Oesoel al-Fiqh van ‘Abdoel-Wahhaab Khallaaf, al-Baa’ith al-Hathieth Sharh Ikhtisaar ‘Oeloem al-Hadieth van Ibn Kathier met de uitleg van Ahmad Shaakir, Minhaadj al-Islaam fiel-Hoekm van Mohammad Asad en Fiqh as-Soennah van Sayyid Saabiq.

- Zijn maandelijkse reizen die begonnen met één week van elke maand en daarna toenamen, waarin hij de verschillende steden van Syrië bezocht, en hiernaast ook een aantal plaatsen in Jordanië, voordat hij zich hier later vestigde. Dit zorgde ervoor dat sommige tegenstanders van zijn da’wah hem bij de overheid aangaven, wat ertoe leidde dat hij gevangen werd gezet.

Zijn geduld tijdens de beproevingen…en zijn emigratie:

Tijdens zijn leven ondervond ash-Shaykh Naasir vele beproevingen en problemen, en werd hij gedwongen om te emigreren van Syrië naar Jordanië, daarna weer naar Syrië, daarna Libanon, daarna de Emiraten en uiteindelijk terug naar Jordanië waar hij zijn laatste dagen leefde. Pogingen werden gedaan om hem te doden en hij werd tweemaal gevangengezet: de eerste keer kwam hij in dezelfde gevangenis in Damascus terecht, waarin Shaykhoel-Islaam Ahmad ibn ‘Abdil-Haliem ibn Taymiyyah – moge Allah hem genadig zijn – werd vastgehouden, en hij verbleef hier voor een maand.

De tweede keer werd hij in een andere gevangenis in Damascus gezet waar de Shaykh acht maanden verbleef. In deze periode reviseerde hij Moekhtasar Sahieh Moeslim van al-Haafidh al-Moendhirie en ontmoette vele belangrijke personen in de gevangenis.

Zijn da’wah en prestaties:

Toen sommige van zijn boeken in gedrukte vorm verschenen, werd ash-Shaykh Naasir uitgenodigd door de Grootmoeftie van Saoedi-Arabië, Mohammad ibn Ibraahiem Aal ash-Shaykh – moge Allah hem genadig zijn -, om de hadieth te onderwijzen in de bekende Islamitische Universiteit van Medienah. De Shaykh gaf hier drie jaar lang les, van 1381 H. tot en met 1383 H. Hierna keerde hij terug naar zijn studies in al-Maktabat-oedh-Dhaahiriyyah Bibliotheek. Heel zijn leven door werd de Shaykh gevraagd om hoge posities te bekleden in de raden en commissies van verschillende universiteiten over de hele Moslimwereld, maar hij excuseerde zich hoffelijk, vanwege zijn verplichtingen aan de kennis.

Zijn hele leven door bezocht de Shaykh vele landen om da’wah te verrichten. Te midden hiervan waren Egypte, Marokko, Katar, Koeweit, de Emiraten, Spanje, Duitsland en Engeland.

Als resultaat van zijn inspanningen door middel van zijn werken en zijn da’wah, werd ash-Shaykh Naasir in 1419/1999 de Internationale Prijs van Koning Faysal voor Islamitische studies toegekend, voor zijn “waardevolle inspanningen in dienst van de Profetische hadieth”.

Zijn werken:

Tijdens de loop van zijn leven heeft de Shaykh meer dan 200 werken geschreven, nagekeken en van aantekeningen voorzien, waarvan velen oplopen tot talloze boekdelen. Te midden daarvan zijn twee onbetaalbare werken: Silsilat al-Ahaadieth as-Sahiehah wa Shay min Fiqhihaa wa Fawaa-idihaa (Een reeks van authentieke overleveringen en wat van hun begrip en nuttigheden) en Silsilat al-Ahaadieth ad-Da’iefah wal-Mawdoe’ah wa Atharoehas-Sayyi fiel-Oemmah (Een reeks van zwakke en verzonnen overleveringen en hun kwade effect op de Moslimgemeenschap).

De aanprijzingen van de geleerden voor hem:

De weledele Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz – moge Allah hem genadig zijn – heeft gezegd:

“Ik heb niemand onder de hemel gezien die zoveel kennis heeft van de hadieth in deze tijd als al-‘Allaamah Mohammad Naasir-oed-Dien al-Albaanie.”

En hij werd gevraagd over de hadieth van de Boodschapper van Allah – sallallahoe ‘alayhi wa sallam -: ."إن الله يبعث لهذه الأمه على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها"

"Voorwaar, Allah zendt aan het hoofd van elke eeuw een persoon naar deze gemeenschap die voor haar haar religie hervormt ".

Hij werd gevraagd wie de vernieuwer van deze eeuw is, waarop hij – moge Allah hem genadig zijn – antwoordde:

“Ash-Shaykh Mohammad Naasir-oed-Dien al-Albaanie is de vernieuwer van deze tijd naar mijn geloof, en Allah weet het het beste.”

Al-Faqieh al-‘Allaamah al-Imaam Mohammad Saalih al-‘Oethaymien – moge Allah hem genadig zijn - heeft gezegd:

“Hetgeen wat ik van de Shaykh weet van mijn treffen met hem – en dat is weinig – is dat hij erg ijverig is in het handelen naar de Soennah en het bestrijden van de innovatie, of het nu in de geloofsleer of in de daden is. Door het lezen van zijn werken ben ik dat ook te weten gekomen, en dat hij over een enorme kennis van de hadieth bezit, zowel wat de keten betreft als het begrip van de inhoud van de hadieth, en dat Allah – Verheven is Hij – door middel van datgene wat hij heeft geschreven vele mensen profijt heeft geschonken, wat de kennis betreft en wat de methodologie en het richten op de wetenschap van de hadieth betreft. En dit is een grote opbrengst voor de Moslims, en alle lof is aan Allah, om nog maar niet te spreken van zijn wetenschappelijke herzieningen van de hadieth.”
__________________________________________________ ______________________________________

1 Voetnoot van de vertaler: moehaddith: geleerde op het gebied van de hadieth-wetenschap.

2 Voetnoot van vertaler: hadieth: overlevering van een uitspraak, handeling of goedkeuring van de Profeet Mohammad – sallallahoe ‘alayhi wa sallam - .

3 Voetnoot van de vertaler: al-djarh wat-ta’diel: de wetenschap van het bepalen wie van de overleveraars betrouwbaar is en wie niet.

4 Voetnoot van de vertaler: moestalah al-hadieth: termkunde van de hadieth.

5 Voetnoot van de vertaler: H: Hidjriyyah, de Islamitische jaartelling die begonnen is na de hidjrah, de emigratie van de Profeet Mohammad –sallallahoe ‘alayhi wa sallam- van Mekkah naar Medienah.

6 Voetnoot van de vertaler: sharie’ah: Islamitische wetgeving.

7 Voetnoot van de vertaler: Tawhied: de aanbidding van Allah alleen.

8 Voetnoot van de vertaler: Soennah: datgene waarop de Profeet –sallallahoe ‘alayhi wa sallam- en zijn Metgezellen zich bevonden, betreffende de ‘aqiedah (geloofsleer) en de daden.

9 Voetnoot van de vertaler: shoeyoekh: de meervoudsvorm van shaykh: leraar, bezitter van kennis.

10 Voetnoot van de vertaler: sallallahoe ‘alayhi wa sallam: de Salaah en Salaam van Allah rusten op hem (dit wordt gezegd na het noemen van de Profeet):‘Abdoer-Rahmaan ibn Hasan Aal ash-Shaykh zegt in zijn boek “Fath al-Madjied”, de uitleg van Kitaab at-Tawhied:“Het meest correcte wat er is gezegd over de Salaah van Allah over Zijn dienaar is:datgene wat al-Boekhaarie – moge Allah - de Verhevene - hem genadig zijn – heeft genoemd op het gezag van Aboel-‘Aaliyah die zei: “De Salaah van Allah over Zijn dienaar is dat Hij hem aanprijst bij de Engelen.” En Ibn al-Qayyim – moge Allah hem genadig zijn en hem bijstaan - bevestigde dit in zijn boeken “Djalaa al-Afhaam” en “Badaa-i’ al-Fawaa-id””. Ibn al-Qayyim zegt in zijn boek “Djalaa al-Afhaam fies-Salaat ‘alaa Khayril- Anaam”: “De Salaam is de bescherming van Allah van Zijn Profeet tegen gebreken en tegen elke vorm van kwaad en de bescherming van de Boodschap waarmee hij is toevertrouwd”.

11 Voetnoot van de vertaler: Soefie: volgeling van het Soefisme: één van de dwalende groeperingen in de Islaam, die vooral bekend staan om hun extreme onthouding van de wereldse zaken en het gedenken van Allah op een geïnnoveerde manier, o.a. door middel van muziek en gedans.

12 Voetnoot van de vertaler: da’wah: oproep/uitnodiging naar de Islaam.

13 Voetnoot van de vertaler: ‘aqiedah: geloofsleer.

14 Voetnoot van de vertaler: fiqh: Islamitische wetsleer.

De Uitlegger van de Qor-aan al-‘Allaamah Mohammad al-Amien ash-Shinqietie – moge Allah hem genadig zijn -:

Ash-Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez al-Haddah zei:”Inderdaad, al-‘Allaamah ash-Shinqietie heeft een vreemde bewondering voor ash-Shaykh al-Albaanie, zozeer dat wanneer hij hem voorbij ziet lopen, terwijl hij zich in zijn les in de Gewijde Moskee bevindt, hij zijn les onderbreekt en opstaat om hem te begroeten, uit eerbied voor hem.”

En ash-Shaykh Moeqbil al-Waadi’ie – moge Allah hem genadig zijn - heeft gezegd:

“En datgene waar ik van overtuigd ben en vastberaden in geloof is dat ash-Shaykh Mohammad Naasir-oed-Dien al-Albaanie tot de vernieuwers behoort, waar de woorden van de Boodschapper – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – betrekking op hebben:

."إن الله يبعث لهذه الأمه على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها"

"Voorwaar, Allah zendt aan het hoofd van elke eeuw een persoon naar deze gemeenschap die voor haar haar religie vernieuwt".

Zijn laatste testament:

“Ik adviseer mijn vrouw, mijn kinderen, mijn vrienden en eenieder die van mij houdt om – wanneer mijn dood hem bereikt – ten eerste Allah te smeken om mij te vergeven en genadig te zijn, en dat zij niet weeklagend en met een luide stem om mij huilen.

Ten tweede: dat zij mijn begrafenis verhaasten, dat zij niemand van mijn verwanten en broeders op de hoogte brengen, behalve dat gedeelte waarmee de verplichting van mijn begrafenis volbracht kan worden en dat mijn buurman en trouwe vriend ‘Izzat Khadr Aboe ‘Abdillaah mijn wassing op zich neemt, samen met degenen die hij uitkiest om hem daarbij te helpen.

Ten derde: ik kies ervoor om in de dichtstbijzijnde plaats begraven te worden, zodat degenen die mijn lichaam dragen er niet toe gedwongen worden om deze in de auto te plaatsen en de volgelingen van de begrafenisstoet derhalve in hun auto’s stappen, en dat het graf zich in een oude begraafplaats bevindt, waarvan verondersteld wordt dat deze niet zal worden verwijderd…

Degenen die zich in de stad bevinden waar ik sterf, dienen degenen die zich hierbuiten bevinden van onder mijn kinderen – laat staan iemand anders - niet op de hoogte te brengen, totdat mijn begrafenis volbracht is, zodat de emoties niet de overhand krijgen en hun werk doen, waardoor dit de oorzaak zal zijn van de vertraging van mijn begrafenis.

Ik vraag de Heer dat ik Hem zal ontmoeten, terwijl Hij mijn zonden heeft vergeven, de vroegere en latere hiervan..

En ik schenk mijn gehele bibliotheek, zowel datgene ervan wat gedrukt is, als datgene wat gekopieerd of handgeschreven is – met mijn handschrift of van een ander -, aan de bibliotheek van de Islamitische Universiteit van het verlichte Medienah. Dit omdat ik hier mooie herinneringen aan heb, van het uitnodigen naar het Boek, de Soennah en volgens de methodologie van de Vrome Voorgangers (as-Selef as-Saalih) – in de dagen dat ik er les gaf -.

Ik vraag Allah – Verheven is Hij - dat Hij haar studenten hiermee profijt schenkt, net zoals Hij hen destijds door middel van de stichter ervan profijt schonk, en dat Hij mij door middel van hen profijt schenkt, en met hun ikhlaas1 en smeekbeden.

رَب أَوْزِعْنِيۤ أَنْ أَشكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيۤ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُريَّتِيۤ إِني تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِني مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ


(Mijn Heer, schenk me de kracht en het vermogen om dankbaar te zijn voor Uw gunst, waarmee U mij en mijn ouders begunstigd hebt, en om goede daden te verrichten die U behagen. En maak mijn nakomelingen rechtschapen. Voorwaar, ik keer me berouwvol terug naar U en voorwaar, ik behoor tot de Moslims)

27 Djoemaadal-Awwal 1410 H.”

Zijn dood:

Op zaterdag 22 Djoemaadath-Thaanie 1420 H./2 oktober 1999 na Chr. na het ‘asr-gebed2, blies ash-Shaykh Mohammad Naasir-oed-Dien al-Albaanie zijn laatste adem uit, op een leeftijd van ongeveer van 88 jaar, in Amman, de hoofdstad van Jordanië, en werd na het ‘ishaa-gebed3 begraven. Ondanks het feit dat niemand op de hoogte werd gebracht van de dood van de Shaykh – behalve zijn naasten, zodat zij zijn begrafenis konden volbrengen -, plus de korte tijd tussen het overlijden van de Shaykh en zijn begrafenis, werd zijn begrafenisgebed bijgewoond door duizenden, aangezien de mensen elkaar hiervan op de hoogte brachten. De Shaykh liet zeven zonen en zes dochters achter.

Moge Allah – Verheven is Hij – genade hebben met ash-Shaykh Naasir en hem belonen met al-Firdaws, de hoogste plaats in het Paradijs. Aamien.
__________________________________________________

1 Voetnoot van de vertaler: ikhlaas: zuivere toewijding aan Allah.

2 Voetnoot van de vertaler: ‘asr-gebed: het namiddaggebed.

3 Voetnoot van de vertaler: ‘ishaa-gebed: het avondgebed.


Bron: Klik (
http://www.selefie.com)/

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos